پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد راهنمای همکار عنوان پایان نامه
1 رقیه لطفی - - -
2 امیرحسین فتحی دکتر یداله سبوحی - -
3 امین معصوم زاده - - -
4 آزاده معروف مشاط - - -
5 حسین خواجه پور - - -
6 وحید فیروزمند - - -
7 محمد رضایی میرقائد - - -
8 حسام قدکساز - - -
9 سید احسان میرعمادی - - -
10 احمد حسین نژاد - - -
11 بهزاد فرشیدیان دکتر یداله سبوحی - -
12 مینا کلاگر دکتر یداله سبوحی - -
13 سید محمد ابراهیمی دکتر یداله سبوحی - مدل طراحی بهینه سیستم های دینامیک: طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم توربین انبساطی
14 معصومه برارزاده دکتر یداله سبوحی - -
15 سحر صفاریان بنا - - -