پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
چشم انداز پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف عبارتست از:

داشتن سهم مهمی در فعالیت های نوآورانه فرا رشته ای مرتبط با انرژی، توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و پایداری محیط زیست متناسب با اقتضائات و نیازهای کشور و جهان که شامل بهبود فناوریها، ساختارها و سیاست هایی است که محصولات و فرآیندهای اثربخش تر، کاراتر، سالم تر و عادلانه تر را دربردارد.

ایجاد مرکز تحقیق برتر و منبع اطلاعات معتبر در سطح ملی و بین المللی، مرجع علمی برای دولت، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع و جامعه مدنی در زمینه تحقیقات و فناوری های نوین سیستم انرژی و همکاری موثر با نهادهای علمی، تصمیم ساز و تصمیم گیرنده

توسعه و بکارگیری دانش مهندسی سیستم های انرژی در ارتقای کارایی بخش انرژی و محیط زیست کشور، گسترش کاربرد منطقی و استفاده بهینه از منابع انرژی در جهت توسعه پایدار کشور و منطقه و جهان

مشارکت موثر در تلاش ملی، منطقه ای و بین المللی برای توسعه فناوریهای پاک در تولید، تبدیل، انتقال و مصرف حامل های انرژی، در جهت حفاظت از زیست بوم کشور، منطقه و جهان