پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
کارگاه آموزشی فاز دوم طرح"توسعه ظرفیت تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست"
تاریخ انتشار خبر:1396-03-09 | 09:47:29

کارگاه دوم طرح توسعه ظرفیت تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در استانها به منظور بررسی پیشرفت کار استان‌های بوشهر و همدان در فاز اول و تعامل علمی بیشتر با اعضای استانها و همچنین ارائه آموزش های لازم در راستای اجرای فاز دوم پروژه در تاریخ 1396/03/03 در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر سبوحی مطالبی را در خصوص ضرورت انجام طرح در جهت توسعه ظرفیت علمی و فنی در استان، شناسایی پتانسیل بهینه سازی انرژی و محیط زیست در سطح استانی و برنامه‌ریزی برای بالفعل کردن پتانسیل ها از طریق حمایت از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و ضرورت ارائه نتایج برای استانداری و مراکز مرتبط با انرژی در راستای ایجاد تعامل سازنده با آن سازمانها بیان کردند.
سپس استانهای بوشهر و همدان به ارائه فعالیت های صورت گرفته در فاز اول، منابع اطلاعات دریافتی و چالش های موجود در ارتباط با دریافت داده ها از نهادهای ذیربط و ارائه توضیحاتی در خصوص گزارشهای ارسالی خود پرداختند.
در ادامه، کارگروه فنی ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست به ارائه مطالبی در خصوص ادامه ی روند کار که بخش عمده ی آن آموزش مبانی و نحوه بکارگیری مدل های عرضه و تقاضای انرژی بود، پرداختند.
در جمع بندی نیز مقرر شد فهرست مطالب برای ارائه کارهای صورت گرفته در استانها تهیه شود و هماهنگی های لازم صورت پذیرد.