پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد راهنمای همکار عنوان پایان نامه
1 مهناز بخشی آشتیانی دکتر یداله سبوحی دکتر اکرم عوامی توسعه مدل برای ارزیابی انتگراسیون سیستم های مبتنی بر زیست توده و تامین خدمات انرژی
2 محمدصالح انصاري آذربايجاني دکتر یداله سبوحی - توسعه مدل سیستم انرژی تصفیه خانه های شهری جهت ارزیابی فناوری های انرژی و محیط زیست
3 احسان حقی دکتر یداله سبوحی - توسعه مدل سیستم انرژی تصفیه خانه های شهری جهت ارزیابی فناوری های انرژی و محیط زیست
4 سید امید سبحانی دکتر یداله سبوحی دکتر امیرعباس رجبی استفاده از نظریه‌ی بازی‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم‌های شامل چند حامل انرژی با رویکرد هاب انرژی
5 محمد مهدی ميرزايي شانجاني دکتر یداله سبوحی - ارزیابی اثر تغییر در خواص نفت خام در ویژگی های زنجیره تامین نفت
6 حامد یساقی دکتر یداله سبوحی - طراحی و مدل‌سازی یک سیستم SCCHP و اعتبار سنجی آن با نتایج آزمایشگاهی
7 سارا شاددل دکتر یداله سبوحی دکتر رامین روشندل ارزیابی اثر بازگشتی توسعه و کاربرد فناوری های بهینه سازی انرژی بر بخشی از اقتصاد
8 امیر وهاب پور دکتر یداله سبوحی دکتر سورنا ستاری توسعه‌ی مدلی جهت انتخاب ترکیب بهینه‌ی فناوری‌های بازیافت انرژی از گازهای فلر
9 محمدرضا محرابی دکتر یداله سبوحی - توسعه مدل طراحی سیستم بازیافت حرارت گازهای فوق‌داغ خروجی از کوره قوس الکتریکی
10 محمدرضا معتمدی نژاد دکتر یداله سبوحی - مدل برنامه ریزی جریان دانش برای بهینه سازی انرژی و محیط زیست