پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
بنیانگذار و ریاست: دکتر محمدحسن سعیدی
معاونت پژوهشی: دکتر معین معینی اقطاعی
مدیر تضمین کیفیت و مدیر اجرایی: آقای مهندس صادقی
مدیران گروه های پژوهشی:
دکتر زهرا عادل برخوردار (گروه مدلسازی و سیستم اطلاعات انرژی)
خانم معصومه برارزاده (گروه مدیریت و بهینه سازی انرژی)
آقای حسین خواجه پور (گروه انرژی و محیط زیست)
دکتر امیرحسین فتحی (گروه آزمایشگاه فناوری انرژی)
دکتر معین معینی اقطاعی (گروه فناوری های نوین انرژی)