پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
# عنوان تاریخ خلاصه اجرایی
1 تخصیص مجدد یارانه انرژی 1377 هدف از انجام این پروژه در وهله اول مشخص کردن حجم یارانه انرژی و توزیع آن بین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و مقایسه ابعاد یارانه انرژی با پارامترهای اقتصاد کلان بوده است. سپس با استفاده از داده‌های بدست آمده دستاوردها و پیامدهای تداوم سیاست یارانه انرژی مانند توزیع منابع اقتصادی بین خانوارها و عدم بهره برداری از پتانسیل‌های محلی انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت روش‌های مختلف سیاست هدفمند کردن یارانه انرژی، پیامدها و دستاوردهای هریک از روشهای مورد بررسی قرار گرفته و ساز و کارهای تخصیص مجدد منابع بر اساس موارد مطرح شده استخراج گردیده است.
2 مدیریت جامع انرژی در مجتع پتروشیمی رازی 1376 در چارچوب این پروژه که به منظور ارزیابی پتانسیل‌های فنی و اقتصادی صرفه جویی انرژی و بررسی راهکارهای عملی بالفعل نمودن آنها انجام می گیرد اهداف عمده زیر مدنظر قرار گرفت:
تدوین و توسعه مدل‌های مدیریت انرژی طراحی پایه سیستم‌ها و تجهیزات صرفه جویی انرژی تدوین معیار ارزیابی مصرف انرژی و مواد در فرآیندهای مختلف انرژی
شناخت وضعیت فعلی مصرف انرژی در فرآیندهای مختلف
تحلیل جریان انرژی و روش‌های بهبود جریان انرژی
3 صرفه جویی انرژی در بخش های اقتصادی و اجتماعی 1374-1375 در پاسخ به درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت ژاپن تصمیم گرفت که با توجه به قوانین و مقررات موجود در ژاپن در رابطه با صرفه‌جویی و مصرف انرژی در بخش های اجتماعی و اقتصادی همکاری فنی بنماید. هدف از این تحقیقات آنالیز مصرف انرژی در سطح خرد در بخش های اصلی مصرف‌کننده انرژی مانند بخش صنعتی به منظور استخراج داده‌های دقیق برای مشخص کردن پتانسیل صرفه‌جویی انرژی و مصرف مفید انرژی است. همچنین این تحقیقات می‌بایست باعث افزایش سطح اطلاعات انرژی و فراهم کردن پایه های علمی برای مشخص کردن پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی یعنی میزان مناسب برای بهبود سطح مدیریت انرژی در جمهوری اسلامی ایران شود.
4 طرح جامع انرژی کشور 1371-1373 به دلیل اهمیت بالای مطالعات انرژی در اقتصاد کشور و توسعه مناطق و استان‌ها و با عنایت به امکانات و توانمندی‌های موجود در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، مسئولیت طراحی، توسعه و کاربرد مدل‌های انرژی و ارزیابی تحولات انرژی در سطح ملی و منطقه‌ای به عهده پژوهشکده علم و فناوری انرژی شریف قرار گرفت. در این راستا پژوهشکده علوم وفناوری انرژی شریف تحقیقاتی در زمینه صرفه‌جویی انرژی در واحدهای صنعتی بزرگ مانند مجتمع پتروشیمی رازی و پالایشگاه نفت انجام داده و مدلهای انرژی را به منظور تهیه و تدوین اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری در بخش انرژی کشور طراحی و توسعه داده است.