پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
  • گروه مطالعات جامع انرژی در این سال با اجرای پروژه "طرح جامع انرژی کشور" بر اساس قرارداد همکاری بین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت.
  • آزمایشگاه سیار صرفه‌جویی انرژی بنا به پیشنهاد گروه مطالعات جامع انرژی و با حمایت سازمان برنامه و بودجه و سازمان جایکا-ژاپن در دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی شد.
  • گروه مزبور در سال 1376 پروژه تخصیص مجدد یارانه انرژی برای هدفمندسازی یارانه‌های انرژی را برای وزارت نفت انجام داد و در پی آن و بنا به پیشنهاد گروه مطالعات جامع انرژی مقرر گردید فعالیت گروه در دانشگاه به سطح یک نهاد پژوهشی ارتقا پیدا کند. در پی پیشنهاد مزبور تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت نفت و دانشگاه صنعتی شریف برای راه‌اندازی گروه مهندسی سیستم‌های انرژی در سطح کارشناسی ارشد و ایجاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی به امضای طرفين رسید.
  • در سال 1383 نیز تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید و بر اساس آن مقرر شد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، گروه پژوهشی در زمینه مدل‌سازی انرژی را سازماندهی نماید و شرکت ملی نفت ایران نیز در شورای راهبردی پژوهشکده مشارکت داشته باشد.