پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
همواره می‌کوشیم احساس مسئولیت و تعهد کاری را در انجام وظایف خود نسبت به اهداف و خط مشی‌های پژوهشکده حفظ نموده و جهت ارتقاء آن تلاش نماییم.