پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
  • اهداف راهبردی
  • بیانیه مأموریت
  • محورهای پژوهشی
  • اعضای هیئت علمی
  • پژوهشگران
با توجه به روند کاهش منابع انرژی و آب در جهان، مدیریت و بهینه ‏سازی مصرف انرژی و آب به عنوان یک ضرورت بین‌‏المللی مطرح می ‏باشد. برای ارزیابی جریان انرژی در هر کارخانه یا در حالت کلی واحد مصرف کننده انرژی نیاز به خط مبنا یا استاندارد است. این استانداردها باید به روز بوده و شرایط خاص کشور در آنها لحاظ شده باشد. حرکت از وضعیت مصرف انرژی موجود به سمت وضعیت بهینه با توجه به حالت مبنا و استاندارد‏های تدوین شده، ارائه راه‌ کارهای مناسب و ارزیابی آنها، از جمله اهداف و فعالیت‏های گروه مدیریت و بهینه‌‏سازی انرژی است. همچنین در این گروه با هدف اجرایی نمودن نتایج مدل‏های بهینه ‏‌سازی مصرف انرژی و آب، به توسعه دانش طراحی و کاربرد فناوری‏‌های لازم برای بازیافت و بهینه‏‌ سازی مصرف انرژی و آب و طراحی سیستم‌‏های پایش و کنترل بهینه جریان انرژی و مواد پرداخته می‏ شود. این گروه، یکی از گروه‌های اصلی پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف است.
تدوین نظام جامع مدیریت انرژی در واحدهای مصرف ‌کننده انرژی
سازی و اجرایی نمودن سیستم مدیریت جامع انرژی در واحدهای عملیاتی
توسعه ابزارهای لازم (به عنوان نمونه:توسعه مدل‏‌های بهینه و نرم‌‏افزارهای تحلیلی) برای بهینه‏‌سازی انرژی و آب در واحدهای مصرف ‌کننده انرژی
توسعه دانش فنی طراحی و کاربرد فناوری‏‌های لازم (به عنوان نمونه: سیستم‌های بازیافت حرارت و آب و سیستم‌های پایش و کنترل بهینه) برای بهینه‏‌سازی مصرف انرژی وآب
توسعه مدل‏های بهینه صنایع و نرم‌افزار تحلیل، ارزیابی و بهینه‌سازی جریان انرژی و آب
توسعه سیستم‏های پایش و کنترل بهینه انرژی و مواد
طراحی و توسعه فنآوری‌های بازیافت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب
دکتر محمد حسن سعیدی، دانشکده مهندسی مکانیک
یونس خان بابا
- کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف