پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
  • اهداف راهبردی
  • بیانیه مأموریت
  • اعضای هیئت علمی
  • پژوهشگران
توسعه پایگاه اطلاعات انرژی
توسعه بسته نرم افزاری پشتیانی برنامه ریزی انرژی
توسعه کانون تفکر انرژی
ایجاد ارتباط موثر با پژوهشگران و نهادهای پژوهشی در زمینه مدلسازی انرژی
ارتباط با نهادهای مدنی و بخش های فرهنگی بمنظور بهبود وضعیت مصرف انرژی
ارتباط و ارائه مشاوره به نهادهای مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه انرژی کشور
توسعه دانش و مدلها در زمینه هاب انرژی
تدوین سالیانه Energy outlook کشوری و تلاش در جهت تبدیل آن به یک مرجع ملی
تدوین و بروزرسانی مجموعه اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای انرژی در کشور و جهان
توسعه مدلهای تحلیلی در زمینه عرضه، تقاضا و اقتصاد انرژی
ارائه تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای انرژی در سطح کشور و استانها
ارائه تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای انرژی کشور در عرصه بین المللی
شناسائی پتانسیلهای بهینه سازی انرژی
تدوین راهکارهای کلی بهینه سازی انرژی در بخشهای مختلف اقتصاد
تحقق جایگاه کانون تفکر در بخش انرژی کشور
توسعه فعالیتهای مشترک علمی- پژوهشی در سطوح (داخلی و خارجی)
دکتر یداله سبوحی، دانشکده مهندسی سیستم های انرژی
سمانه فکوریان
- کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

سمانه حبیب زاده
- کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

سیامک شیخها
- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مهندسی سیستم)، دانشگاه خوارزمی
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

محمدرضا عظیمی
- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف