پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
  • اهداف راهبردی
  • محورهای پژوهشی
  • اعضای هیئت علمی
  • پژوهشگران
گروه انرژی و محیطزیست در سال 1388، با هدف انجام پژوهش های بنیادین مرتبط با مسائل زیست محیطی سیستم های انرژی شکل گرفت. این گروه مشارکت در ارائه راهکارهای توسعه پایدار سیستم های انرژی در سطح ملی و بین المللی را به عنوان چشم انداز خود قرار داده و در این راستا، در نظر دارد تا در بلند مدت، به کانون تفکر مرجع تصمیم سازی و تصمیمگیری در مورد مسائل زیست محیطی سیستم های انرژی تبدیل شود. هدف میان مدت گروه انرژی و محیطزیست، تهیه ابزارهای تحلیلی مدیریت کاهش اثرات محیط زیستی سیستم های انرژی خواهد بود و در کوتاه مدت، انتظار آن می رود تا با ایجاد زیرساخت های لازم، گروه انرژی و محیط زیست به ارائه خدمات دانشی با رویکرد جامع و نظام مند انرژی و محیط زیست بپردازد.
توسعه مدل های تحلیلی انرژی و محیط زیست
ایجاد پایگاه اطلاعات انرژی و محیط زیست
تدوین مبانی سیاست گذاری انرژی و محیط زیست، و تسهیل فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری
توسعه آزمایشگاه انرژی و محیط زیست، و تجاری سازی
فناوری های پاک بخش انرژی در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
دکتر یداله سبوحی، دانشکده مهندسی سیستم های انرژی
حسین خواجه پور
- دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- مدیر گروه انرژی و محیط زیست

مرصع صمدی
- پژوهشگر پسادکتری نانوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

حسام قدکساز
- دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

احمد حسین نژاد
- دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

مینا کلاگر
- دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

فرزانه محمدی
- دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه تهران
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

فاطمه رسولی
- کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف
- پژوهشگر ارشد و مدیر اجرایی گروه، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

حامد قدسی
- کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه تهران
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

محمد شجاعی
- کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه تهران
- پژوهشگر ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

نیلوفر صالحی
- دانشجوی مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

معصومه حسینی
- دانشجوی مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

علی حسین نژاد
- دانشجوی مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

محمد صالحی
- دانشجوی مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

محمد هزارخوانی
- دانشجوی مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف