پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
تهران، طرشت شمالی، بلوار شهید تیموری، پلاک 180
66085198
66085197
info@seri.sharif.edu (روابط عمومی)